Công văn 338/PGDĐT ngày 04/5/2021 của Phòng GDĐT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn 338/PGDĐT  ngày 04/5/2021 của Phòng GDĐT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài viết liên quan